Egzamin ósmoklasisty 2022 – ważne informacje!!!

Egzamin ósmoklasisty 2022 – ważne informacje!!!

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ważne terminy:

Przedmiot Termin Godzina rozpoczęcia Czas trwania Wydłużenie czasu
Język polski 24.05.2022 r. 9:00 120 minut Do 180 minut
Matematyka 25.05.2022 r. 9:00 100 minut Do 150 minut
Język obcy 26.05.2022 r 9:00 90 minut Do 135 minut

* Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Termin ogłoszenia wyników: 1 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń: 8 lipca 2022 r.

Zapamiętaj ważne!

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro
  lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu
  z matematyki również linijkę.
 • Nie wykonuje się rysunków ołówkiem!!!
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz ze słowników.
 • Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
 • Uczeń może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

Uprawnienia laureatów i finalistów
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Kilka rad w dniu egzaminu:

Film  – poradnik:

Skip to content