Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych”. Wykonawcą robót, zgodnie
z wynikiem postępowania przetargowego jest Zakład Ogólnobudowlany Michał Trociński
z Sępólna Krajeńskiego.

Zakres projektu obejmuje m.in.: budowę zewnętrznej klatki schodowej od strony północno-zachodniej w stosunku do budynku szkolnego, dobudowę segmentu z pomieszczeniami dydaktycznymi, wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych oraz na poziomie parteru pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie istniejących pomieszczeń do nowego układu komunikacyjnego, przemurowywanie oraz likwidację istniejących ścian wewnętrznych
w budynku i części ścian zewnętrznych, likwidację istniejącej klatki schodowej w budynku, wykonanie nowego wyjścia z budynku od strony boiska, wykonanie utwardzenia przed wejściem z kostki betonowej, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych
i wodno-kanalizacyjnych, zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych.

Dotychczas wykonano konstrukcję nowej części budynku, stropy, stropodach, ściany nośne
i działowe. Przystąpiono do prac wykończeniowych w nowej i starej części budynku szkoły.

Wartość robót budowlanych  wynosi 1.673 000,00 zł.

Drugą część zamówienia pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do 4 oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Lubiewie” zrealizuje firma  Elmar Anna Karnas
z Błażowa. Wartość wyposażenia wynosi  194. 551,78 zł.

W ramach tego zadania zakupione zostaną m. in. meble, pomoce dydaktyczne, zestaw multimedialny, komputer, odkurzacz, szatnie, wykładziny, itp.

Inwestycja składa się z dwóch rodzajów kosztów: niekwalifikowanych, tj. takich które nie podlegają dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  ( 534 972,81zł) i  kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu z UE.  Na realizację ww. robót budowlanych i zakup wyposażenia  w części kwalifikowanej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR  na kwotę 839 095,79zł w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.
W związku z faktem, że projekt ten wpisany jest do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, a alokacja środków jest niewystarczająca, wnioskowane dofinansowanie najprawdopodobniej będzie niższe. Niestety, do dnia dzisiejszego nie ma decyzji Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o ostatecznym dofinansowaniu. Pierwszy wniosek tzw. preselekcyjny złożony został 12 września 2016r., przeszliśmy pomyślnie wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej. Obecnie czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie kosztów niekwalifikowanych, Gmina Lubiewo złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 267 486,00zł, tj. 50% kosztów. Po przejściu skomplikowanej procedury aplikacyjnej, otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji w wnioskowanej kwocie. 12 września br. Wójt Gminy Lubiewo wspólnie z Panią skarbnik, na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisali z Panem Wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę na dofinansowanie.

Jednocześnie Gmina Lubiewo zobowiązana była do równoległego złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu „miękkiego” ze środków EFS pn.: ,,Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń” w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych
z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł brutto. Wnioskowana kwota dofinansowania: 170 000,00 zł brutto. Projekt został  oceniony pozytywnie, jednak również w tym przypadku nie ma jeszcze ostatecznej decyzji Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja projektu miała rozpocząć się od
4 września br. , jednak z uwagi na przedłużająca się procedurę oceniania wniosków, podczas negocjacji przeprowadzonych z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego uzgodniono, że projekt ten będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

Justyna Glazik, Wioletta Szymczak

Skip to content