„Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo” Regulamin

„Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo” Regulamin

plakat1

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.: „Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01 maja 2022 do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w 2 SP ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół  u 269 uczniów (135 K, 134M) i 64 N (50K, 14M) odpowiednio uczących się/pracujących w szkołach podstawowych na  terenie Gminy Lubiewo. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

– zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz kół zainteresowań

– zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE

oraz

– podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

– wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkól

Regulamin:

regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla ucznia

Projekt zakłada zorganizowanie 474 h zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiewie obejmujących następujące zakresy:

– zajęcia rozwijające z informatyki

– zajęcia rozwijające z j. niemieckiego

– zajęcia rozwijające z j. angielskiego

– zajęcia rozwijające z przyrody

– zajęcia rozwijające z kreatywności

– zajęcia wyrównawcze z matematyki

– indywidualne zajęcia specjalistyczne – biofeedback

– zajęcia metodą eksperymentu z matematyki

– zajęcia metodą eksperymentu z fizyki

– zajęcia metodą eksperymentu z chemii

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Skip to content