UWAGA: Zmiana stawki żywieniowej od 2 stycznia 2023 roku

UWAGA: Zmiana stawki żywieniowej od 2 stycznia 2023 roku

Treść Zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 07a/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie
z dnia 28.11.2022 r.

w sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego obiadu w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubiewie
Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z art. 52 ust. 12 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala się koszt jednostkowy posiłków dla uczniów w szkole na podstawie surowców zużytych do przygotowania posiłku, tzw. „wsad do kotła” w wysokości 3,50 zł
§ 2
Ustala się koszt jednostkowy posiłków dla nauczycieli szkoły, przedszkola oraz innych osób (na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków: koszt utrzymania
i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników oraz kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku tzw. „wsad do kotła” w wysokości 7,50zł.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 09/2019 z dnia 27.11.2019 roku w sprawie ustalenia kosztu obiadu w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubiewie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2023 roku.

Treść zarządzenia uzgodniona
z organem prowadzącym

 

Uzasadnienie do Zarządzenia

Podwyższenie stawki żywieniowej jest zasadne ze względu na:

1. Respektowanie przepisów wraz z wytycznymi żywieniowymi tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Rekomendacje co do posiłków przedszkolnych i szkolnych zakładają między innymi uwzględnienie większej ilości warzyw a także owoców, większą podaż morskich, tłustych ryb, organicznie potraw smażonych, zapewnienie dzieciom zdrowych napojów.
2. Brak możliwości urozmaicania posiłków oraz podnoszenia jakości serwowanych dań przy obecnej stawce zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz zróżnicowanymi dietami dzieci.
3. Analizę sprawozdań żywieniowych z ostatnich miesięcy, która potwierdziła niejednokrotne przekraczanie obecnej stawki żywieniowej, co między innymi było spowodowane koniecznością utrzymania kaloryczności i jakości podawanych posiłków oraz nierównomierną frekwencją dzieci.
4. Podwyżki cen produktów żywnościowych.
5. Obecna stawka żywieniowa obowiązywać będzie od 2 stycznia 2023 roku.

 

Zarządzenie dyrektora 07a-2022

Skip to content