W DRODZE DO SUKCESU…

W DRODZE DO SUKCESU…

Od września 2010 roku do czerwca 2011 roku realizowany jest w naszej szkole projekt „W drodze do sukcesu”.

W projekcie „Droga do sukcesu” uczestniczyć mogą uczniowie w wieku 10-13 lat, w tym 50 % dziewcząt i 50 % chłopców wymagających wsparcia, uczniów II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, tj. klas 4, 5 i 6 szkół specjalnych  i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z obszarów wiejskich i miejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Strona projektu: www.wdrodzedosukcesu.pl

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Wsparciem zostaną objęci uczniowie niewidomi, słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeni intelektualnie w stopniu lekkim oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie z niezdiagnozowanymi trudnościami w nauce.

Z każdej szkoły zostanie wytypowana grupa 15 uczniów, według kryteriów dostępu:
– uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
– szkoły specjalne i ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, które mają dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim oraz dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu.
Rekrutacji uczestników w szkole dokona zespół nauczycieli powołany przez dyrektora danej placówki zgodnie z założeniami grupy docelowej. Kryterium zakwalifikowania ucznia  do projektu jest:
–  Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
–  Wskazane przez zespoły nauczycielskie dzieci bez w/w orzeczeń, wymagające – wsparcia psychoedukacyjnego, posiadające opinię PPP
Rekrutacja uczestników będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn PO KL
Grupa wsparcia będzie obejmowała 15 uczestników – gdy liczba potencjalnych kandydatów w placówce będzie większa niż 21 uczniów. Liczba godzin na realizację  projektu w tygodniowym planie nauczania  – 10 (w tym 1 godzina na zarządzanie projektem dla dyrektora szkoły).
Grupa wsparcia będzie obejmowała 8 uczestników – gdy liczba potencjalnych kandydatów w placówce będzie od 10 do 20. Liczba godzin na realizację projektu
w tygodniowym planie nauczania – 6 (w tym 1 godzina na zarządzanie projektem dla dyrektora).

Rodzaje zajęć: ICT, języki obce, zajęcia edukacyjne przeprowadzane w blokach: matematycznym, przyrodniczo-technicznym, zajęcia specjalistyczne, konsultacje dla rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content