ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM…

ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM…

W naszej szkole w latach 2009 – 2011 jest realizowany projekt “Za rękę z Einsteinem”. Zajęcia odbywają się z zakresu przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i języka niemieckiego. Adresatami projektu są uczniowie gimnazjum. Jest to projekt między wojewódzki (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Koordynatorem projektu jestPolitechnika Gdańska. Wspierają ja dwie inne uczelnie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna.

strona projektu: http://www.albert.mif.pg.gda.pl/

Strona konkursowa: www.einstein.betacom.com.pl

O PROGRAMIE:

Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Projekt skierowany jest również do nauczycieli i szkół co stanowi integralną całość, gwarantującą powodzenie realizacji założeń projektu. Jest ponadregionalną, rozszerzoną kontynuacją prowadzonego w latach 2007-2008 przez Politechnikę Gdańską projektu „Za rękę z Einsteinem”, który był realizowany w gimnazjach wiejskich województwa pomorskiego.Obecnie projekt realizowany będzie w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska jako lider projektu oraz partnerzy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ponadto jako partner projektu bierze udział firma Betacom S. A. w Warszawie.

Uczniowie gimnazjów wiejskich mają zazwyczaj utrudniony dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia. Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” proponuje interesujące zajęcia pozalekcyjne  i  pozaszkolne z wyżej wymienionych przedmiotów. Zajęcia te pozwolą przekazać, korzystając z nowoczesnych metod edukacyjnych, różnorodne treści programowe w celu podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie projektu, wzbogacenia wiedzy ucznia, zainteresowania go samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jak również w szczególnych przypadkach wyrównania różnic edukacyjnych powodowanych warunkami środowiskowymi czy rodzinnymi. Istotną nowością projektu będzie wykorzystanie internetowej platformy „e-learningowej”, do której dostęp będą miały wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość jest wyjątkowo efektywnym i atrakcyjnym sposobem przekazywania wiedzy. Platforma internetowa udostępni uczniom i nauczycielom „e-lekcje” – interaktywne lekcje internetowe, które będą wykorzystywane przez nich w czasie trwania projektu. Ponadto, w celu dalszego motywowania uczniów do uczestniczenia w projekcie, organizowane będą konkursy przedmiotowe oraz wycieczki edukacyjne. Ważnym elementem projektu będzie również udział uczniów w szkołach letnich i feriach organizowanych corocznie przez Politechnikę Gdańską oraz w różnych festiwalach nauki. Gimnazja otrzymają specjalistyczny zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą organizowane przez trzy wymienione wyżej uczelnie seminaria i warsztaty dla nauczycieli umożliwiające wzbogacenie umiejętności stosowanych metod nauczania, które są niezbędne do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych objętych projektem.Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2008 do 30.06.2012, a beneficjentami projektu będą uczniowie wyłonionych w procesie rekrutacji 180 gimnazjów wiejskich z województw objętych projektem. Obecny projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2008 przez Politechnice Gdańską w 80 gimnazjach wiejskich województwa pomorskiego projektu „Za rękę z Einsteinem”, któregocelem było wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie fizyki i matematyki. Projekt był finansowany przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Edukacji Narodowej (konkurs 8/2.1a/2006) w ramach działania „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, a w nim schematu „Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem”. Niezaprzeczalny sukces tego projektu potwierdzony bardzo dobrymi opiniami zarówno szkół (uczniów, rodziców i nauczycieli) jak i przedstawicieli organów prowadzących szkoły, zaowocował pomysłem rozszerzenia podobnych działań poza obszar województwa pomorskiego. Doświadczenie współpracy z gimnazjami, dogłębne poznanie specyfiki kształcenia na tym poziomie edukacyjnym oraz sprawdzone rozwiązania metodyczne uzupełnione o doświadczenia partnerów, są gwarancją realizacji celów tego projektu. Zasoby kadrowe oraz intelektualne, a także ogromne doświadczenie w kształceniu w zakresie przedmiotów ścisłych, oraz potencjał techniczny i dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz firmy Betacom S.A. w Warszawie wykorzystane zostaną do tworzenia materiałów merytorycznych wspomagających proces rozwijania kompetencji kluczowych i do doskonalenia umiejętności pedagogicznych w zakresie nowatorskich form nauczania.Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej największej uczelni technicznej w Polsce Północnej. Wydział kształcąc ponad 1500 studentów w zakresie różnych kierunków studiów fizyki i matematyki posiada wieloletnie doświadczenia dydaktyczne w prowadzeniu zajęć pozaszkolnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Politechnika Gdańska jest uznanym w Polsce ośrodkiem akademickim o wieloletniej tradycji oraz centrum, które z jednej strony współpracuje ze szkołami, a z drugiej utrzymuje bliskie związki z firmami, organizacjami przemysłowymi i nauką. Na koniec warto podkreślić, iż rozbudzenie wśród młodzieży gimnazjalnej ze szkół wiejskich trwałych zainteresowań matematyczno-przyrodniczych jest wartością dodana projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content