Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Lubiewie oraz terminach przyjęć interesantów w tych sprawach

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII – oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie można:

 • składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lubiewie
 • przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo,
 • przesłać faksem na nr: 523349377,
 • przesłać poczta elektroniczną na adres: sekretariat@splubiewo.edu.pl

WAŻNE INFORMACJE:

 • Skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (nazwy) i adresu (siedziby) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Skargi i wnioski mogą być również składane ustnie – do protokołu.
 • Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują w siedzibie Szkoły Podstawowej w Lubiewie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 przyjmuje:
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie
  • Wicedyrektor Szkoły Podstawowejw Lubiewie
Skip to content