Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Lubiewie oraz terminach przyjęć interesantów w tych sprawach

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII – oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie można:

  • składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lubiewie
  • przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo,
  • przesłać poczta elektroniczną na adres: sekretariat@splubiewo.edu.pl

WAŻNE INFORMACJE:

  • Skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (nazwy) i adresu (siedziby) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  • Skargi i wnioski mogą być również składane ustnie – do protokołu.
  • Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują w siedzibie Szkoły Podstawowej w Lubiewie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 przyjmuje:
    • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie
    • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie
Skip to content