O naszej szkole…

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego to nieduża szkoła położona w miejscowości Lubiewo w Borach Tucholskich (15 km od Tucholi). Posiadamy wieloletnią tradycję, której początki datują się na lata 20. XX wieku. W latach 2004 – 2017 szkoła podstawowa wchodziła w skład Zespołu Szkół do którego wchodziły: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Gimnazjum im. Wojska Polskiego oraz Szkoła Podstawowa – filia w Suchej.

Od maja 2010 roku szkoła posiada imię Wojska Polskiego. Trzeba wspomnieć iż już wcześniej, bo do roku 1990 szkoła miała podobnego patrona. Mianowicie Ludowe Wojsko Polskie.

Możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie w nauczaniu metod Oceniania Kształtującego. W roku 2015 zdobyliśmy tytuł „Szkoły Uczącej Się”

Nasza szkoła położona jest na południowym skraju malowniczych Borów Tucholskich, a dokładnie w miejscowości Lubiewo, która jest również stolicą gminy. Miejscowość jest to nieduża, liczy około 1200 mieszkańców.
W szkole jest około 300 uczniów i około 30 nauczycieli i pracowników obsługi. Widać zatem, że szkoła też do największych nie należy. Ma to też swoje uroki.

Uczniom zdolnym umożliwiamy zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności, które wykorzystają na wyższym etapie kształcenia, poprzez rozmaite zajęcia pozalekcyjne i projekty. Rozbudzamy w nich aspiracje i zainteresowania, także w zakresie wykraczającym poza zadania szkoły i treści zawarte w podstawie programowej.

Chcemy zapewnić równość szans edukacyjnych uczniom zagrożonym niepowodzeniem szkolnym i mającym problemy w nauce lub problemy z przystosowaniem społecznym. Oprócz pedagoga szkolnego zatrudniamy też psychologa, a wiekszość nauczycieli ma kwalifikacje oligofrenopedagoga. Nie pomijamy również rozwijania wśród naszych wychowanków świadomości obywatelskiej i postaw pro społecznych, patriotycznych.
Pragniemy utrzymywać wiodącą rolę szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży. Będziemy podtrzymywać współpracę z wypróbowanymi partnerami szkoły, a także pozyskiwać nowych sprzymierzeńców w celu zwiększenia szans edukacyjnych i życiowych naszych dzieci. Kilka razy w roku festyny środowiskowe np. z okazji DNIA ZIEMI, DNIA MATKI, DZIECKA i OJCA, SOBÓTKI. Organizujemy również liczne konkursy i uprawę uroczystości.
Poprzez zaangażowanie uczniów w różnego rodzaju działalność, rozwijać będziemy ich osobowość oraz uwrażliwiać na drugiego człowieka.

Nasza szkoła brała udział w projektach mających na celu zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów, (wiecej tutaj)

Zarówno nasi uczniowie, jak i nauczyciele w ostatnich latach wykazali się bardzo dużą aktywnością zawodową i osobistą. Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami, która przejawia się poprzez udostępnianie bazy lokalowej, współ organizowanie i współ finansowanie imprez szkolnych i środowiskowych, udzielenie pomocy materialnej uczniom, zapewnianie środków transportu, dofinansowanie wycieczek, wykonywanie prac remontowych na rzecz szkoły, nieodpłatne wykonywanie usług lekarskich.
Naszym atutem jest także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (każdy znajdzie coś dla siebie).

Nauczyciele w naszej szkole cały czas doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne, aby móc jeszcze lepiej przedstawić nam wiedzę.
Przez cały czas szkoła wzbogaca się w pomoce dydaktyczne (także sprzęt multimedialny) i zajęcia dodatkowe dzięki wiernym sponsorom (wielkie im dzięki !!!), a także poprzez to, że piszemy (nauczyciele, a także uczniowie-wolontariusze) wiele projektów o pozyskanie funduszy unijnych i ministerialnych.

Skip to content