Blisko końca realizacji zadania

Blisko końca realizacji zadania

Blisko…coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego
w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych”. Wykonawcą robót, zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego jest Zakład Ogólnobudowlany
z Sępólna Krajeńskiego.

Konieczność realizacji tej inwestycji pojawiła się już kilka lat temu. Wykonana przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych ekspertyza techniczna wykazała niemożliwość dalszej eksploatacji budynku szkolnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego uczniów. Problem dotyczył zbyt wąskiej klatki schodowej, konieczności instalacji obudowy, zamknięcia i wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych i skrócenia dróg ewakuacyjnych. Szczególnie istotnym dla całości sprawy był brak możliwości zapewnienia, w aktualnym stanie technicznym pełnych wymogów
w zakresie zabezpieczeń techniczno-budowlanych w budynku, na co nie pozwalały uwarunkowania eksploatacyjne obiektu.

Pierwsza dokumentacja projektowa była wykonana w 2013r. Pierwotny projekt budowlany zakładał tylko kwestie rozbudowy i wyprowadzenia klatki schodowej na zewnątrz. Jednakże, uwzględniając obowiązek gmin do zapewnienia od 2015r. miejsc przedszkolnych dla wszystkich 4-latków, od 2017r. dla wszystkich 3-latków oraz przywrócenie wieku szkolnego od 7 lat, projekt rozbudowy szkoły został zmodyfikowany na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, dzięki czemu Gmina zyska 69 nowych miejsc dla przedszkolaków.

Zakres projektu obejmuje m.in.: budowę zewnętrznej klatki schodowej, dobudowę segmentu z pomieszczeniami dydaktycznymi, wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych oraz na poziomie parteru pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie istniejących pomieszczeń do nowego układu komunikacyjnego, przemurowywanie oraz likwidację istniejących ścian wewnętrznych w budynku i części ścian zewnętrznych, likwidację istniejącej klatki schodowej w budynku, wykonanie nowego wyjścia z budynku od strony boiska, wykonanie utwardzenia przed wejściem z kostki betonowej, przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

Wartość robót budowlanych  wynosi 1.673 000,00 zł.

Inwestycja składa się z dwóch rodzajów kosztów: niekwalifikowanych, tj. takich które nie podlegają dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  ( 534 972,81zł) i  kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu z UE.  Na realizację ww. robót budowlanych i zakup wyposażenia  w części kwalifikowanej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR  na kwotę 839 095,79zł w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.
W związku z faktem, że projekt ten wpisany jest do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, a alokacja środków jest niewystarczająca, przyznane dofinansowanie wynosi 304 818,76 zł. Jednak, pojawiła się nadzieja na zwiększenie kwoty dofinansowania z uwagi na pomyślne starania Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na zwiększenie alokacji na inwestycje
w infrastrukturę przedszkolną.

W zakresie kosztów niekwalifikowanych, Gmina Lubiewo złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 267 486,00zł, tj. 50% kosztów. Po spełnieniu wymogów procedury aplikacyjnej, otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji w wnioskowanej kwocie. 12 września br. Wójt Gminy Lubiewo wspólnie z Panią skarbnik, na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisali z Panem Wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę na dofinansowanie.

Inwestycja realizowana od czerwca br., ma zakończyć się w grudniu br. Okres prac to ekstremalne warunki czasowe, pogodowe i  organizacyjne. Wiatry, nawałnice, niemalże ciągłe opady deszczu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, ponadto, od września normalne funkcjonowanie szkoły, do której uczęszcza prawie 300 uczniów nie były w stanie przeszkodzić Wykonawcy, którego profesjonalizm, zaangażowanie i posiadane zasoby osobowo – techniczne tylko nas utwierdzały w pomyślne zakończenie przedsięwzięcia.

Odrębną częścią zadania jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowo powstałych czterech oddziałów przedszkolnych, zrealizowana przez firmę Elmar z Błażowa. Wartość wyposażenia wynosi  194. 551,78 zł. W ramach tego zadania zakupiono m.in. meble, pomoce dydaktyczne, zestaw multimedialny, komputer, odkurzacz, szatnie, wykładziny, itp.

Z uwagi na fakt, że jest to projekt zintegrowany, Gmina Lubiewo zobowiązana była do równoległego złożenia wniosku  o dofinansowanie tzw. „projektu miękkiego” w ramach  Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, współfinansowanego ze środków EFS. Zadanie pn. ,,Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń” w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
o wartości 200 000,00 zł , w tym przyznane dofinansowanie 170 000,00 zł będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

Dzięki realizacji projektu zintegrowanego, w Gminie Lubiewo powstanie 69 nowych miejsc przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w budynku Zespołu Szkół w Lubiewie, spełnione zostaną wszystkie wymogi prawne w zakresie wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowo, obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a uczniowie
i pracownicy już niedługo będą mogli korzystać z nowoczesnego i estetycznego budynku.

Wioletta Szymczak

Skip to content