Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie

Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie

Ta niecodzienna i wyjątkowa w skali województwa inwestycja powstanie przy szkole w Lubiewie. A wszystko to dzięki pozyskanym środkom w ramach grantu Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” pozyskanego przez nasze Stowarzyszenie .

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem:”

Tytuł operacji: „ Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie”

Cel operacji: Celem projektu jest poprawa zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego obszaru LSR poprzez budowę ogólnodostępnego ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej w Lubiewie.

Zakres operacji: W ramach projektu na terenie Szkoły w Lubiewie wybudowany zostanie ogólnodostępny ogród sensoryczny. Dzięki tej małej architekturze dzieci będą miały możliwość poznania różnorodnych faktur, struktur, dźwięków, zapachów, kształtów. W ramach realizacji wykonanych zostanie 5 stref

Efekty: Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR – 1 szt.

Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. „Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR” zostanie osiągnięty na poziomie 1059 osób (zgodnie z LSR wartość wskaźnika liczona jest jako liczba osób zamieszkujących w miejscowości, w której powstała infrastruktura.

Wartość dofinansowania: 26.000 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2020/G/PROW/02 zawarta w dniu 10.09.2020 r. w Tucholi pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” z Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content