Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy “LEADER”

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy “LEADER”

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem:”

Tytuł operacji: „Ekonakręceni” – cykl warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej.

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR służących wzmacnianiu kapitału społecznego.

Zakres operacji: Projekt „Ekonakręceni” – cykl warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej” zakłada przeprowadzenie warsztatów. W programie warsztatów znajdą się bloki praktyczne i teoretyczne dotyczące ekologii, kultury, historii i przyrody Borów Tucholskich. ( łącznie 64 godziny) oraz spotkania testujące dla uczniów z Gminy Gostycyn i Gminy Tuchola (16 godzin). Warsztaty odbywać się będą w 4 blokach.

BLOK I – Warsztat „Gabinet szalonego naukowca”

BLOK II –   Warsztat „ Nowe ze starego”

BLOK III – Zajęcia z makramy

BLOK IV-  Warsztat „ W chacie Baby Horpyny”

Warsztaty przeznaczone są dla 40 dzieci i młodzieży, którzy zdobyta wiedzę i umiejętności praktyczne przekazywać będą uczniom z innych szkół.
Efekty: Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: liczba szkoleń w ramach środków LSR – 1 szt. Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach środków LSR zostanie osiągnięty na poziomie 40 osób (w tym 40 osób z grupy defaworyzowanej).
Wartość dofinansowania: 10.000 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 3/2020/G/PROW/04 zawarta w dniu 10.09.2020 r. w Tucholi pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” z Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Skip to content