„EUROPEJCZYK XXI WIEKU”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 będzie realizowany przez Gminę Lubiewo projekt edukacyjny pn.: „Europejczyk XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne,

Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego dla 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu i w Lubiewie w formie zajęć stacjonarnych i  zajęć na platformie e-learningowej.

Zgłoszenia uczniów do udziału w projekcie przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 28.09.2018 r.

W celu zgłoszenia ucznia w zajęciach projektowych rodzic musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie, które można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Skip to content