NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA TYTUŁ „SZKOŁY UCZĄCĘJ SIĘ”

NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA TYTUŁ „SZKOŁY UCZĄCĘJ SIĘ”

Program „Szkoła Ucząca Się” (SUS) realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jego idea jest wspomaganie szkół w dążeniu do poprawy jakości poprzez planowanie i realizację działań zmierzających do udoskonalenia procesu nauczania i rozwijania w uczniach odpowiedzialności za uczenie się. Zaletą programu jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej we wspólne działania.

Panel koleżeński RUN (Rozwijanie Uczenia i Nauczania), który odbył się 27  marca  2015r. w Zespole Szkół w Lubiewie był ostatnim krokiem na drodze do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się” oraz okazją do zaprezentowania działań szkoły i podsumowania pracy w programach SUS i RUN.

Nauczyciele  przez trzy lata wprowadzali do swojej praktyki pięć strategii oceniania kształtującego, aby w ten sposób podnieść jakość nauczania. Proces ten równolegle monitorowali poprzez odbywające się spacery edukacyjne i na podstawie poczynionych obserwacji doskonalili swoją pracę. W dniu panelu odbył się kolejny spacer edukacyjny oraz spotkania merytoryczne panelistów z nauczycielami i uczniami. Wzięli w nich udział zaproszeni goście – nauczyciele ze szkół stosujących ten sam system zapewniania jakości pracy z uczniami. Z wizytą przyjechali przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 20 im. mjra Henryka Sucharskiego we Włocławku, Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Szkoły Podstawowej w Czaplach.  Drzwi do swoich klas dla „spacerowiczów” otworzyło sześcioro nauczycieli: Małgorzata Puwałowska – nauczycielka języka polskiego, Anna Witkowska – nauczycielka języka niemieckiego, Grażyna Śliwińska – nauczycielka  historii, Karolina Helmin – nauczycielka przyrody, Iwona Skorupa – nauczycielka geografii oraz Waldemar Górecki uczący wychowania fizycznego. Zaproszeni goście wykorzystali spacer edukacyjny, aby zebrać dowody wprowadzenia w naszej szkole strategii  oceniania kształtującego. Kulminacyjnym punktem dnia była dyskusja panelowa, w której uczestniczyli  nauczyciele ze szkół SUS-owskich i lubiewskiej szkoły,  a prowadziła ją z ramienia CEO – moderatorka Małgorzata Ostrowska oraz nauczycielki Zespołu Szkół w Lubiewie – Monika Wilkowska–Kowalska i Iwona Szumińska-Łyczywek. Rozmowie przy stole panelowym przysłuchiwali się: dyrektor szkoły Jolanta Kowalska, wicedyrektor Roman Gulatowski ,  uczniowie i ich rodzice wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatą Glamą oraz Marek Rytlewski – zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Lubiewie iWioletta Szymczak– kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Dyskusja panelowa między specjalistami w nauczaniu dotyczyła skuteczności  działań podjętych przez szkołę w ramach pracy procedurą SUS, która zapewnia system podnoszenia jakości. Paneliści podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi efektów spaceru edukacyjnego. Podkreślili, że działania podjęte przez nauczycieli  są widoczne i w wysokim stopniu prowadzą do rozwijania strategii nauczania i uczenia się uczniów, którzy dzięki temu są świadomi procesu uczenia się, a także widzą wpływ oceniania kształtującego na swoje wyniki w nauce. Nauczyciele uczący w lubiewskiej szkole opowiedzieli o drodze, jaką przeszli, aby odnieść sukces oraz o tym, czego nauczyli się wzajemnie od siebie i jak pokonywali pojawiające się trudności. Paneliści wymienili z nimi własne doświadczenia z wprowadzania strategii OK i przekazali informację o tym, co z dorobku szkoły – gospodarza chcieliby  przenieść do praktyki w swoich placówkach.

Moderatorka  panelu, Małgorzata Ostrowska  zwróciła uwagę na to, że w tej szkole uczą się nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim ich nauczyciele, którzy są pierwszymi uczniami w swojej placówce. Organizują oni spacery edukacyjne w celu monitorowania jakości pracy ze strategiami OK, działają w grupach Pomocnych Przyjaciół,  doskonalą swoje umiejętności poprzez wymianę doświadczeń. Szkoła planuje rozwój uczenia się i nauczania zarówno w oparciu o mocne strony swojej pracy, jak i o obszary wymagające doskonalenia. Dzięki systemowo wprowadzanym zmianom placówka utrzymuje wysoki poziom nauczania i uczenia się.

Praca szkoły nad podnoszeniem jakości została doceniona przez panelistów, którzy jednogłośną decyzją nadali Zespołowi Szkół w Lubiewie tytuł Szkoły Uczącej Się. Jest to  certyfikat jakości przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który w imieniu Prezesa CEO Jacka Strzemiecznego wręczyła moderatorka panelu.

Nadanie szkole tytułu Szkoły Uczącej Się uświetniła część artystyczna przygotowana  przez uczniów pod opieką Beaty Ziółkowskiej i Jacka Janiaka.

Uroczystość zakończyła się swobodnymi rozmowami uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i zaproszonych gości  przy słodkim poczęstunku, który  przygotowali rodzice.

tekst: Jolanta Kowalska
foto: Damian Ortmann

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content